Tajuk: Larangan Bersifat Takabur Mengikut Ajaran Islam

PENGERTIAN TAKABUR
Maksud takabur ialah “memegahkan atau membesarkan diri sendiri di hadapan orang lain dengan maksud agar orang lain merasa segan atau memuji kepadanya. ’Sementara ulama lain menjelaskan bahawa takabur atau kibir adalah suatu keadaan jiwa di mana seseorang merasa memiliki kelebihan dan bersikap angkuh terhadap orang lain. 

Sifat, sikap dan perasaan takabur, tinggi hati, sombong atau ‘aragon’ini merupakan satu rangkaian dengan sifat ‘ujub atau heran diri. Dan kerana merasa bahawa dirinya lebih hebat dibandingkan dengan orang lain disekitarnya, maka ia menolak kebesaran, kebaikan dan kebenaran orang lain. Dan lebih dari itu, dengan sikapnya yang sombong ia dengan mudahnya bersikap menghina, memicingkan mata serta meremehkan terhadap orang lain yang ada di sekitarnya. Di samping itu, ia akan merasa sakit hati, benci kalau suatu ketika ia melihat ada seseorang yang dinilainya lebih hebat dari pada dirinyAShakerspeare menggambarkan sifat orang takabur dan sambong sebagai orang yang angkuh hatinya, memandang dan merasa bahawa dirinya seolah-olah menjadi anak mas dari dewa, bilamana ia mempunyai sedikit saja kekuasaan. dalam sejarah, manusia yang takabur selama sejarah terkembang adalah fir’ain (pharao) yang bergelar ramses ii. Ia merasa dan menganggap dirinya Tuhan, yang oleh kerananya ia menuntut dan mewajibkan kepada rakyatnya agar ia disembah. 

PANDANGAN ISLAM

Sifat Yang Maha Besar hannya semata-mata dimiliki dan hak tunggal Allah sahaja. Oleh kerana itu kalau seseorang berusaha akan membesar besarkan dirinya, hakikatnya secara tidak lansung ia berusaha untuk menyamai atau bahkan merebut hak tunggal yang dimiliki Allah. Sikap seperti ini sama sekali tidak dibenarkan oleh Allah, dan kalu ia tetap berusaha untuk meendapatkannya, ia akan diharamkan memasuki taman surge-NyASebaliknya ia akan sicampakkan ke dalam neraka yang meluluh lantakkan serta sangat menghinakan dirinya. 

PANDANGAN DARI SEGI ILMU JIWA

DR. Fritz Kunkel, seorang psikologi pendiri aliran Individual Psikologi dalam teorinya menyatakan bahawa pada diri manusia terdapat dua dorongan utama, yaitu:

3.1. Hasrat kelakuan yaitu dorongan untuk mengabdi pada dirinya sendiri. Kunkel menyebut dorongan ini sebagai Ichhaftigkeit. 

3. 2. Hasrat kemasyarakatan, yaitu dorongan untuk mengabdi diri pada orang lain, atau dorongan untukuntuk menyesuaikan diri dengan tuntutan hidup bersama. Dorongan ini disebutnya sebagai Sachlichkeit atau Wirhaftichkeit. 

Dua dorongan ini saling tarik menarik. Manakala dorongan untuk mengabdi untuk kepentiingan dirinya sendiri lebih kuat, akan muncul sifat-sifat ana:niyah (egoistic) yang sangat menonjol, seperti sikap sombong (arogan) superior merasa dirinya paling hebat, paling ampuh dan segala macam predikat “paling”. Dan bersamaan dengan munculnya sifat itu, muncul pula sikap meremehkan dan memandang sepi orang lain, sifat-sifat ini jika dibiarkan berlarut larut akan berkembang sampai ke luar dari batas batas kewajarannya. Bahkan besar kemungkinanannya ia akan memasuki daerah abnormal, dengan ciri ciri kelakuan tertentu yang dikenali dengan nama:paranoid atau gila kehormatan. 

Adapun ciri-ciri orang yang terkena paranoid atau gile kehormatan 
Antaranya :
-Egoistic, keras kepala dan berikap keras atas pendiriannya meskipun sebenarnya pendirian tersebut jelas-jelas keliru dan tak beralasan kuat, merasa superior
-Mengelak dari tanggungjawab, dan selalu melemparkan kesalahan dan selalu melemparkan kesalahan kepada orang lain. apabila ia melakukan kegagalan, ia akan mencari alas an bahawa orang lainlah yang meyebabkan kegagalan tersebut. 
-Berkeyakinan bahawa ia mempunyai bebagai kemampuan dan kecerdasan luar biasa sebaliknya memandang rendah terhadap orang lain. 
-Suka membantah dan melawan terlalu yakin pada pendapatnya sendiri dan tidak mahu menerima nasihat dan pendapat orang lain, meskipun pendapat orang lain tersebut dirasakan benar dan cukup kuat argumentsinya. 

AKIBAT BERSIFAT TAKABUR

4.1 dunianya menjadi sempitmudah sesak dada bila mana mendapat kebenaran dan kelebihan 
pada diri orang lain
4.2 mengakibatkn timbulnya jurang yang merenggangkan persahabatan dan persaudaraan 
4.3 akan mendapatkan siksa neraka yang sangat memilukan dengan penyesalan yang tiada 
kunjung habisnya

DASAR LARANGAN BERSIKAP UJUB DAN TAKABUR
1. Wahai sekalian orang mukmin jangan suatu kaum mengolok olokkan yang lain (kerane) boleh jadi mereka lebih baik daripada mereka (yang mengolok olokkan) dan jangan pula wanita mengolok olokkan wanita lain (kerane)boleh jadi wanti yang lain lebih daripada wanita yang mengolok olok (al hujurat-49 :11) 

2. Dan janganlah memalingkan muka mu dari manusia (kerana sombong) dan jangan pula kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlaku sombong lagi membanggakan diri (Luqman-31:18) 

3. Dan janganlah sekali kali kamu berjalan di atas muka bumi ini debgab sombong, kerane sesungguhnya kamu tidak akan dapat menembus bumi dan sekali kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung (al isyra’-17:37) 

4. Negeri akhirat itu kami ciptakan buat orang orang yang tidak ingin menyombongkan diri serta membuat kerosakan di muka bumi, dan kesudahan yang baik itu adalah bagi orang orang yang bertaqwa (al-Qashsh-28-83 

5. Dia (Allah) berfirman: Wahai iblis, gerangan apakah yang menghalang halangimu bersujud(menghormat)kepada sesuatu (makhluk)yang telah AKU ciptakandengan kedua tangan-KU. Apakah kamu menyombongkan diri ataukah kamu(merasa)termasuk golongan yang lebih tinggi? (surah Sha:d-38:75) 

6. Adapun orang orang yang enggan dan menyombongkan diri(takabur)maka Allah akan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih dan mereka tidak akan peroleh bagi diri mereka pelindung dan penolong dari Allah semata. (an-nisa-4:173) 

7. Rasulullah bersabda “bahawa Allah telah berfirman”kemuliaan itu adalah pakaian-KU dan keluhuran itu adalah selimut-KU maka barang siapa yang merebut dari –KU terhadap salah satu dari keduanya sungguh AKU akan menyiksanya. (hadith riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah r. a) 

8. Bersabdalah Rasulullah Sallallahu ‘alaih wa sallam “barang siapa meraa besar pda dirinya dan sombong di dalam gaya jalannya nescaya ia akan bertemu Allah dalam keadaan IA murka kepadanya” (H. R Hakim dan para perawinya termasuk orang orang kepercayaan) 

UJUB DAN SOMBONG
Kaum muslimin takut pada ujub dan sombong. Dengan sekuat tenaga melepaskan diri dari kedua sifat tersebut dalam berbagai hal, kerane kedua sifat tersebut merupakan penghalang terbesar untuk mencapai kesempurnaan. Maka banyak sekali nikmat berubah menjadi azab kerana ujub dan sombong itu, dan berapa banyak orang mulia hina dan yang kuat mejadi lemah kerana dua perangai tersebut. Maka kedua sifat tersebut merupakan penyakit yang berbahaya dan dapat menyebabkan bencana bagi orang yang melakukannya. Oleh kerana itu kaum muslimin takut dan berusaha untuk menghindarinya. 

Hal ini disebabkan kerana Qur an dan sunnah mengharamkannya dan menyuruh agar menjauhinya. Allah berfirman: …. dan kamu ragu ragu serta ditipu oleh angan angan kosong sehingga datanglah ketetapan Allah. dan kamu telah ditipu terhadap Allah oleh (setan)yang amat penipu… (al-hadid (57):14) 

Dan firman Allah : Hai manusia apakah yang telah memperdayakan kamu(berbuat derhaka) terhadap tuhanmu yang Maha Pemurah. (al-infitar[82]:6

BEBERAPA CONTOH MENGENAI UJUB DAN SOMBONG:
a. Iblis menyombongkan dirinya kerana hal ihwal dan asal kejadian dirinya. Ia berkata :Engkau jadikan aku dari api dan manusia dari tanah. Maka Allah mengusir iblis dari Rahmat-Nya

b. kaum ‘Ad menyombongkan diri kerana kekuatan dan kekuasaan nya mereka berkata :siapa yag lebih kuat dari kami. Maka Allah mengazab mereka dengan hinaan di dunia dan akhirat. 

c. Nabi Sulaiman lalai kepada Allah dan Nabi Muhammad. Sulaiman berkata:aku meniduri seratus orang perempuan dalam semalam. tiap perempuan akan melahirkan seorang anak yang brjihad di jalan Allah. Nabi Sulaiman lalai tidak menyatakan insya Allah. Maka Allah mengharamkan dia untuk memperoleh anak 

d. Para Sahabat Nabi Sallallahu ‘alaih wa sallam merasa bangga dengan banyaknya pasukan di waktu perang hunain. Mereka berkata :hari ini kami tidak akan kalah oleh musuh yang sedikit, lalu mereka ditimpa kekalahan yang pahit, hingga bumi yang luas itu terasa sempit oleh mereka. Kemudian mereka lari dengan bercerai berai

DI ANTARA BENTUK KESOMBONGAN SEBAGAI BERIKUT

a. Dalam ilmu orang yang bangga dan sombong kerana banyak ilmunya. Hal itu menyebabkan mereka tak mau menambah ilmu, ddan menganggap rendah atau meremehkan orang lain yang tidak berilmu. hal itu cukup akan membawa mala petaka baginya

b. dalam harta. kadang kadang orang yang menjadi sombong kerana banyak harta dn kekayaan, lalu I menghambur hamburkan kekayaan dan melecehkan kebenaran hingga ia menjadi binasa kerananya. 

c. dalam kekuatan. kadang kadang orang kagum dengan kekuatan nya. lalu menjadi sombong deengan kekuasaannya, hingga ia berlaku aniaya dan zalim, lalu ia bertaruh dan menyambung nyawa. akhirnya rosak dan binasa

d. dalam kemuliaan, kadang kadang orang kagum dengan kemuliaanya. dengan menyombongkan keturunan dan asal usulnya. lalu dia berpangku tangan tidak berusaha mencari ketinggian, dan ia pu menjadi lemah dalam mencapai kesempurnaan, lalu usahanya menjadi lamban sehingga turunlah pamornya, akhirnya ia menjadi kecil dan hina. 

e. dalam beribadah kadang kadang orang kagum dengan amalnya dan ia menjadi sombong kerana banyak ibadahnya, hal itu menyebabkan ia meremehkan tuhannya dan mengecilkan erti pemberian-Nya, dengan demikian jatuhlah amal dan celakalah kerana ujub dan kesombongannya. 

CARA MEMPERBAIKINYA

Mengobati penyakit ini ialah dengan mengingat dan menyedari bahawa apa yang diberikan Allah sekarang berupa ilmu, harta, kekuatan atau kemuliaan kadang kadang besok diambil-Nya kembali jika Allah menghendaki. Dan amal ibadah seseorang kepada tuhannya meskipun banyak tidaklah akan dapat mengimbangi nikmat yang diberikan Allah kepada hamba-Nya dan sesungguhnya nikmat Allah tidak bisa diukur dengan sesuatu, kerana Allah adalah sumber segala karunia dan yang memberi segala kebaikan. 

Rasulullah besabda: Amal seseorang dari kamu tidak akan menjadikan dia selamat. mereka berkata:termasuk engkau ya Rasulullah?ya aku juga, namun Allah memenuhi ku dengan rahmat-Nya (bukhari)

PENUTUP
Kesimpulannya sifat takabur dan sombong ini merupakan sifat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta’ala Rasulullah Sallallahu ‘alaih wa sallam bersabda: “barang siapa yang di dalam hatinya terdapat rasa sombong sebesar biji sawi, maka Allah akan mencampakkan wajahnya ke dalam neraka” (H. R Ahmad) 

Dari hadis di atas kita dapat mengetahui bahawa sifat takabur itu sangat besar dosanya sehingga boleh menyebabkan seseorang itu tidak dapat masuk syurga, takabur ini juga yang mengalang halangi seseprang dengan akhlak yang wajib dimiliki oleh stiap mukmin, padahal akhlak itulah yang merupakan pintu masuk ke dalam syurgakerana takabur itu juga seseorang tidak mungkin dapat mencintai kepada sesame saudaranya yang mukmin sebagaimana cintanya kepada dirinya sendiri. Orang yang takabur sifatnya itu tidak mungkin dapat bertawadhuk atau merendahkan diri. Oleh hal yang demikian, kite hendaklah berusaha bersungguh sungguh untuk menghindari dan menjauhi sifat ini kerana boleh membahayakan diri sendiri dan khalayak ramai. 

RUJUKAN

1. H. Salim Bahreisy. (1996). Petunjuk ke jalan lurus. Kuala Lumpur: Victory Agencie. 
2. Muhammad, A. Q. (2004). 50 Wasiat Rasulullah saw Untuk Generasi Islam. Kuala Lumpur: Jasmin Enterprise. 
3. Said Hawwa. (1992). Induk persucian diri. Singapura: Kerjaya printing industries pte ltd. 
4. Dr Akim Riddha. (2005). Hikmah Meninggalkan Dusta Dan Benci: Kuala Lumpur: Jasmin Enterprise
5. Abu Bakar Jabir Al Jazairi. (1996). Pedoman Hidup Muslim: Kuala Lumpur: Victory Agencie

Ustaz Abd Aziz bin Harjin
Pensyarah Tamadun Islam
Universiti Teknologi MARA Perlis
013-400-6206, 011-1070-4212
http://abdazizharjin.blogspot.com