Tajuk: Dakwah Islam Nabi Muhammad Di Makkah

Pendahuluan
Muhammad dilahirkan pada Tahun Gajah, iaitu tahun 570 M. Muhammad lahir di kota Mekkah, di bahagian Selatan Jazirah Arab, suatu tempat yang ketika itu merupakan daerah paling terbelakang di dunia, jauh dari pusat perdagangan, seni, mahupun ilmu pengetahuan. Ayahnya, Abdullah, meninggal dalam perjalanan dagang di Yatsrib, ketika Muhammad masih dalam kandungan. Ia meninggalkan harta lima ekor unta, sekawanan biri-biri dan seorang budak perempuan bernama Ummu Aiman yang kemudian mengasuh Nabi. 

Pada saat Muhammad berusia enam tahun, ibunya Aminah binti Wahab mengajaknya ke Yatsrib (Madinah) untuk mengunjungi keluarganya serta mengunjungi makam ayahnya. Namun dalam perjalanan pulang, ibunya jatuh sakit. Setelah beberapa hari, Aminah meninggal dunia di Abwa' yang terletak tidak jauh dari Yatsrib, dan dikuburkan di sanASetelah ibunya meninggal, Muhammad dijaga oleh datuknya, 'Abd al-Muthalib. Setelah datuknyanya meninggal, ia dijaga oleh bapa saudaranya, Abu Thalib. Ketika inilah ia diminta menggembala kambing-kambingnya di sekitar Mekkah dan kerap menemani bapa saudaranya dalam urusan dagangnya ke negeri Syam (Suriah, Lebanon, dan Palestina). 

Hampir semua sejarawan sepakat bahawa Muhammad lahir di bulan Rabiulawal. Di kalangan Syi'ah, sesuai dengan arahan para Imam yang merupakan keturunan langsung Muhammad, menyatakan bahawa ia lahir pada hari Jumaat, 17Rabiulawal; sedangkan kalangan Sunni percaya bahawa ia lahir pada hari Isnin, 12 Rabiulawal (2 Agustus 570 M). Ketika Nabi Muhammad berusia 12 tahun maka beliau ikut bapa saudaranya membawa barang dagangannya ke Syam. Tetapi sebelum sampai ke Syam baru sampai ke Buysra, bertemulah dengan pendeta nasyrani yang alim yang bernama “Buhaira”. Yang kemudian ia memberitahukan bahawa Muhammad kelak akan menjadi seorang Nabi dan Rasul terakhir. 

Di waktu Nabi Muhammad berumur kurang lebih dari 15 tahun terjadilah peristiwa bersejarah bagi penduduk islam, iaitu kejadian peperangan antara suku Quraisy. Nabi Muhammad Sallallahu ‘alaih wa sallam, ikut aktif dalam peperangan ini meminta bantuan kepada bapa-bapa saudaranya dengan menyediakan keperluan perang. Meningkat masa dewasa Nabi Muhammad mulai berusaha sendiri dalam kehidupannya. Kerana kejujuranya seorang janda bernama Siti Khatijah mempercayai beliau untuk membawa barang daganganya ke Syam di temani Maisarah. Setelah selesai menjual belikan barang dagangan merekapun kembali ke Makkah. Sesudah Nabi Muhammad pulang dari perjalanannya ke Syam datanglah lamaran dari pihak Siti Khatijah kepada beliau, lalu beliau menyampaikan hal itu kepada bapa saudaranyASetelah tercapai kata sepakat pernikahan pun di langsungkan, pada waktu itu umur Nabi 25 tahun sedang Siti Khatijah berumur kurang lebih 40 tahun. 

Kerasulan Muhammad
Ketika menginjak usia 40 tahun, tepatnya malam 17 Ramadhan, di waktu Muhammad Saw, sedang berada di Gua Hira, Malaikat Jibril datang membawa wahyu dan menyuruh Muhammad saw untuk membacanya, iaitu surat Al’Alaq ayat 1-5. Inilah wahyu pertama yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta’ala kepada Nabi Muhammad Sallallahu ‘alaih wa sallam yang juga penyistiharan Beliau sebagai nabi dan rasul bagi seluruh umat manusia dan tugasnya untuk berdakwah. Kejadian ini diceritakan kepada isterinya, Khadijah dan saat itu juga Khadijah mengimaninya. Dialah orang yang pertama beriman dan masuk Islam. Pengangkatan Muhammad Sallallahu ‘alaih wa sallam menjadi Rasul dibenarkan oleh pendeta Nasrani yang bernama Waraqah bin Naufal. 

Dua setengah tahun kemudian, Rosulullah Sallallahu ‘alaih wa sallam menerima wahyu yang kedua, iaitu surat Al- Muddassir ayat 1-7. Dengan turunnya wahyu tersebut, maka jelaslah misi dakwah yang harus Rasulallah Sallallahu ‘alaih wa sallam lakukan dalam menyampaikan risalahnya. Misi tersebut antara lain mengajak manusia menyembah Allah Yang Maha Esa, yang tidak beranak dan tidak pula di peranakkan serta tidak ada sekutu bagi-Nya. Hal inilah permulaan perintah menyiarkan agama Allah kepada Seluruh Umat Manusia. 

Dakwah Nabi Muhammad
Masyarakat Arab, khususnya Mekah pada masa Nabi Muhammad Sallallahu ‘alaih wa sallam. Diutus menjadi Rasuladalah masyarakat yang memiliki kebiasaan diantaranya sebagai berikut:

•Menyembah BerhalASaat itu, Mekah merupakan kota pusat perdagangan dan peribadatan orang Arab. Mereka memuja dan menyembah patung atau berhala sebagai Tuhan. Ratusan patung atau berhala terdapat di kaabah, diantaranya berhala terbesar dan terpopular, iaitu Latta, Uzza, dan Manat. Menurut mereka, berhala-berhala itu anak Tuhan yang berkuasa mendatangkan Syafaat. 

•Penduduk Mekah sangan memperhatikan dan memelihara kedudukan tata nilai yang tinggi dan istimewa kerana hal semacam itu memberikan kehidupan yang makmur dan mewah. Mereka juga menjual belikan budak belian dan wanita. 

•Masyarakat Mekah gemar minum-minuman keras, bejudi, berzina, serta berlumba-lumba mencari kedudukan atau harta benda. Mereka tenggelam dalam kehidupan duniawi tanpa mengindahkan kehidupan akhirat. 

•Bangsa Arab pada saat itu terpecah menjadi suku-suku (kabilah) yang saling membanggakan diri dengan suku mereka masing-masing. Kabilah-kabilah itu hidup bebas dan memiliki aturan tersendiri. Sering terjadi pertikaian, berselisih faham, bahkan peperangan antara mereka yang disebabkan perkara-perkara kecil atau memperebutkan kekuasaan. Oleh kerana itu, mereka tidak pernah bersatu dan memiliki kekuatan. 

•Kebiasaan orang Arab memberikan penghargaan terhadap orang lain yang didasarkan pada keturunan, kebangsawanan, atau kekayaan. Seseorang yang berakhlak baik dan berilmu belum tentu mendapatkan penghargaan atau kehormatan apabila ia bukan berasal dari keturunan bangsawan. 

•Bangsa Arab, khususnya Quraisy memandang diri mereka adalah lebih mulia dan tinggi dari bangsa Arab lainnya. Dalam kabilah Quraisy, terdapat golongan-golongan (keluarga besar) yang saling bersaing untuk merebut pengaruh dan kekuasaan. Oleh kerana itu, jika orang Quraisy tunduk kepada Muhammad Sallallahu ‘alaih wa sallam, hal itu sama dengan tunduk dan menyerahkan kepemimpinan atau kekuasaan kepada keluarga Nabi Muhammad Sallallahu ‘alaih wa sallam., bani Abdul Muthalib. Dengan hal itu pula, mereka tidak akan dapat membezakan antara kenabian dan kekuasaan. 

Dakwah Secara Sembunyi-sembunyi
Sesudah menerima wahyu kedua yang menjelaskan tugas atas dirinya, mulailah beliau berdakwahsecara sembunyi-sembunyi dan menyeru keluarganya yang terdekat. Mereka ada yang tinggal satu rumah dan sahabat-sahabat terdekat. Seorang demi seorang di berikan pemahaman agar mereka meninggalkan agama berhala dan hanya menyembah Allah yang Maha Esa. Berikut nama-nama yang mula-mula beriman kepada Rasulullah Sallallahu ‘alaih wa sallam :
1) Siti Khadijah (Isteri Rasulullah Sallallahu ‘alaih wa sallam )
2) Ali bin Abi Thalib (masih sangat muda) putra bapa saudara Rasulullah Sallallahu ‘alaih wa sallam, Abu Thalib
3) Zaid bin Harisah, budak Rasulullah Sallallahu ‘alaih wa sallam yang kemudian menjadi anak angkat
4) Abu Bakar Siddik (sahabat Rasulullah Sallallahu ‘alaih wa sallam )
 Melalui Abu Bakar, banyak orang-orang yang memeluk Islam, antara lain Usman bin Affan, Zubair bin Awwam, Saad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Talhah bin Ubaidillah, dan lain-lain. Mereka di beri gelar As Sabiqunal Awwalun, yaitu orang-orang yang terdahulu atau pertama masuk islam. Mereka mendapatkan pelajaran tentang islam dari Rasulullah Sallallahu ‘alaih wa sallam secara langsung ditempat yang tersembunyi dirumah Arqam bin Abil Arqam di kota Mekah. 

Dakwah Secara Terang-terangan
Nabi Muhammad Sallallahu ‘alaih wa sallam melakukan da’watul afrad, iaitu ajakan memeluk islam secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi dari satu rumah ke rumah lain selama tiga tahun. Kemudian turunlah surat Al Hijr ayat 94 yang memerintahkan Rasulullah agar menyerukan atau menyiarkan agama Islam secara terang-terangan atau tidak lagi dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi. Sejak saat itulah, Muhammad Sallallahu ‘alaih wa sallam menyeru kaumnya secara umum ditempat-tempat terbuka agar manusia menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta’ala, Tuhan Yang Maha Esa dan tidak menyekutukan-NyASeruan yang bersifat umum ini awalnya di tunjukan kepada: Kerabat-kerabatnya, penduduk Mekah diperbagaian lapisan masyarakat, baik bangsawan, hartawan, mahupun hamba, tidak terkecuali dai kalangan bangsa Quraisy, kabilah-kabilah Arab dari berbagai daerah yang datang ke Mekah untuk mengerjakan haji. 
Pada mulanya mereka menganggap dakwah nabi Muhammad Sallallahu ‘alaih wa sallam sebagai:
1) Gerakan yang tidak mempunyai dasar dan tujuan
2) Gerakan yang tidak akan bertahan lama
3) Gerakan yang tidak perlu diacuhkan
4) Gerakan yang di pimpin oleh Muhammad Sallallahu ‘alaih wa sallam dan Beliau di anggap sudah tidak waras lagi 

Peristiwa-Peristiwa Penting Masyarakat Islam Di Makkah

1. Isra’ mi’raj
Disaat menghadapi ujian yang maha berat dengan gangguan dan hinaan, aniaya, serta seksaan yang dialami beliau beserta pengikut-pengikut beliau semakin hebat, maka Nabi Muhammad saw diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta’ala menjalani isra’ dan mi’raj dari Makkah ke Baitul Maqdis di Palestin, kemudian naik ke langit ke tujuh dan Sidratul Muntaha. Disitulah beliau menerima perintah langsung dari Allah tentang solat lima waktu. Hikmah Allah memerintahkan Isra’ dan Mi’raj kepada Nabi adalah untuk lebih menambah kekuatan iman dan keyakinan beliau sebagai Rasul, yang diutus Allah ketengah-tengah ummat manusia, untuk membawa risalah-Nya. Peristiwa Isra’ Mi’raj terjadi pada malam 27 Rajab tahun ke-11 kenabian. Disamping memberikan kekuatan batin kepada nabi Muhammad Saw dalam perjuangan menegakkan agama Allah, juga menjadi ujian bagi kaum muslimin sendiri, apakah mereka beriman dan percaya kepada kejadian yang nenakjubkan dan diluar akal manusia, iaitu perjalanan yang beratus-ratus mil serta menembus tujuh lapis langit dan hanya ditempuh satu malam saja. Bagi kaum Quraisy peristiwa isra’ mi’raj, mereka jadikan senjata untuk menuduh nabi sebagai orang yang tidak betul otaknya. 

2. Pemboikatan terhadap Bani Hasyim dan Bani Muthalib
Sesudah orang Quraisy melihat bahawa segala jalan yang mereka tempuh untuk memadamkan dakwah nabi Muhammad Saw tidak memberi hasil, kerana Bani Hasyim dan Bani Muthalib (dua keluarga besar nabi Muhammad Saw) baik yang sudah islam mahupun yang belum, tetap melindungi beliau, maka mereka mencari taktik baru untuk melumpuhkan kekuatan islam. Mereka melakukan pemboikotan terhadap Bani Hasyim dan Bani Muthalib dengan jalan memutuskan segala perhubungan seperti hubungan perkawinan, jual beli, ziarah menziarahi dan lain-lain. Dengan adanya pemboikotan umum ini, maka nabi Muhammad Saw dan orang-orang islam serta keluarga Bani Hasyim dan Bani Muthalib terpaksa menyingkir dan menyelamatkan diri keluar kota Makkah. Selama tiga tahun lamanya mereka menderita kemiskinan dan kesengsaraan. Namun banyak juga diantara kaum Quraisy yang merasa sedih akan nasib yang dialami keluarga nabi. Dengan demikian secara sembunyi-sembunyi mereka mengirim makanan dan keperluan lainnya pada kaum kerabat yang terasingkan diluar kota seperti yang dilakukan oleh Hisyam Bin Amr. Akhirnya bangkitlah beberapa pemuka Quraisy menghentikan pemboikotan. Dengan itu pulihlah kembali hubungan Bani Hasyim dan Bani Muthalib dengan orang Qurais. Akan tetapi nasib pengikut-pengikut nabi bukanlah menjadi baik, bahkan orang-orang Quraisy lebih meningkatkan sikap permusuhan mereka. 

3. Hijrah Ke Habasyah
 Setelah orang-orang Quraisy merasa bahawa usaha-usaha mereka untuk menghapuskan Abu Thalib tidak berhasil, maka mereka melancarkan bermacam-macam gangguan dan penghinaan terhadap nabi serta penyiksaan terhadap pengikut-pengikut beliau. Nabi tidak tahan melihat penderitaan sahabat-sahabatnya, lalu menganjurkannya agar hijrah ke Habasyah (Abisinia) yang rakyatnya menganut agama kristian dan Rasul menegetahui bahawa raja Habasyah iaitu Najasyi dikenal adil, maka berangkatlah rombongan pertama terdiri dari sepuluh orang laki-laki dan empat orang perempuan. Kemudian disusul oleh rombongan-rombongan yang lain hingga mencapai hampir seratus orang. Setibanya dinegeri Habasyah mereka mendapat penerimaan dan perlindungan yang baik dari rajanyASehingga menimbulkan kegelisahan kaum Quraisy, kerananya mereka mengutus Amru Bin Ash dan Abdullah Bin Rabi’ah untuk mengembalikan orang-orang Makkah yang hijrah, namun permintaannya ditolak oleh rajASementara itu Rasulullah tetap tinggal di Makkah menyeru kaumnya dalam islam walaupun gangguan bertambah sengit. Seorang demi seorang pengikut beliau bertambah, berkat rahmat Allah dua orang pemimpin Quraisy masuk islam iaitu Hamzah Bin Abdul Muthalib dan Umar Bin Khattab. Kehadiran mereka dalam islam menghidupkan semangat baru kaum muslimin, kerana itu mereka akhirnya menjadi benteng islam. 

4. Perjanjian Aqabah
Pada tahun ke-12 sesudah kenabian, datanglah ke Makkah dimusim haji 12 orang laki-laki dan seorang wanita penduduk Yatsrib. Mereka menemui Rasulullah secara rahsia di Aqabah. Ditempat inilah mereka mengadakan baiat (perjanjian) atas dasar islam dengan nabi iaitu bahawa mereka tidak mempersekutukan Allah, tidak akan mencuri, berzina, mambunuh anak-anak, fitnah memfitnah, dan tidak akan menderhakai Muhammad Saw. Perjanjian ini dalam sejarah dinamakan Bai’tul ‘Aqobatil ‘Ula (perjanjian aqabah yang pertama), kerana dilangsungkan di Aqabah untuk pertama kalinya. Dan dinamakan pula Bai’atul Nisaa’ (perjanjian wanita) kerana dalam bai’at itu ikut seorang wanita bernama Afra Binti Abid Bin Tsa’labah. Sesudah selesai pembai’atan ini, Rasulullah mengirim Mush’ab Bin Umair bersama mereka ke Yatsrib untuk mengajarkan Al-quran dan agama islam. Maka, agamaislam pun tersebar ke setiap rumah dan keluarga penduduk Yatsrib, kecuali beberapa keluarga kecil orang Aus. 

5. Perjanjian Hudaibiyah
 Pada tahun ke-6 H, ketika ibadah haji sudah disyari’atkan, nabi memimpin sekitar 1000 kaum muslimin berangkat ke Makkah, bukan untuk berperang, melainkan untuk melakukan ibadah umrah. Kerana itu, mereka mengenakan pakaian ihram tanpa membawa senjatASebelum tiba di Makkah, mereka berkhemah di Hudaibiyah, beberapa kilometer dari Makkah. Penduduk Makkah tidak mengizinkan mereka masuk kota. Akhirnya, diadakan perjanjian yang dikenal dengan nama Perjanjian Hudaibiyah yang isinya antara lain:
(1) Kaum muslimin belum boleh mengunjungi ka’bah tahun ini tetapi ditangguhkan sampai tahun depan, 
(2) lama kunjungan dibatasi sampai tiga hari saja, 
(3) kaum muslimin wajib mengembalikan orang-orang Makkah yang melarikan diri ke Madinah, sedang sebaliknya, pihak Quraisy tidak harus menolak orang-orang Madinah yang kembali ke Makkah, 
(4) Selama 10 tahun diberlakukan genjatan senjata antara masyarakat Madinah dan Makkah, dan (5) Tiap kabilah yang ingin masuk kedalam persekutuan kaum Quraisy atau kaum Muslimin, bebas melakukannya tanpa mendapat rintangan. 

Kesimpulan
Perkembangan masyarakat Islam di kota Makkah tidak berlangsung dengan lancar, kerana kepercayaan kaum Quraisy sangat bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad. Banyak rintangan-rintangan yang dihadapi kaum muslimin dalam berjuang mendakwahkan Islam, namun pada akhirnya banyak pula masyarakat Makkah yang memeluk Islam, terutama dari kalangan budak, kebanyakan dari mereka pun diseksa. Kejadian tersebut menyedarkan masyarakat untuk memeluk agama Islam kerana mereka beranggapan bahwa kaum Quraisy adalah kaum yang kejam. Peristiwa penting yang terjadi di Makkah setelah datangnya Islam adalahIsra’ Mi’raj, Pemboikotan Bani Hasyim dan Bani Muthalib, hijrah ke Habasyah, perjanjian Aqabah, perjanjian Hudaibiyah. 

Ustaz Abd Aziz bin Harjin
Pensyarah Tamadun Islam
Universiti Teknologi MARA Perlis
013-4006-206, 011-1070-4212
abdazizharjin.blogspot.com