Tajuk: Konsep Tamadun Islam Berasaskan Tauhid

PENDAHULUAN

Maksud Tamadun
Perkataan ini berasaldari perkataan Arab iaitu Maddana, Mudun, Madain yang membawa maksud pembukaan Bandar atau masyarakat yang mempunyai kemajuan dari segi lahiriah dan rohaniah. 

Istilah lain
Perkataan Umran, Hadarah dan Madaniyah turut digunakan. Selain itu, istilah yang hampir sama dengan maksud Tamadun ialah Culture dan Civilization. Perkataan Civilization ini berasal dari Greek iaitu Civitas yang membawa maksud Bandar. 

Islam
Perkataan Islam ini diterbitkan dari kata kerja bahasa Arab, iaitu Aslama yang bermaksuduntukmerelakanmenyerah atau tunduk kepada tuhan. Perkataan lain yang diterbitkan daripada akar yang sama iaitu salam yang bermaksud sejahtera. Dengan demikian, Islam bermaksud penyerahan dan penundukan kepada Allah Subhanahu wa ta’ala, dan muslim harus menunjukkan ini dengan menyembah-Nya dan mengelakkan syirik. 

Tauhid
Merupakan konsep monoteisme Islam yang mempercayai bahawa Tuhan ialah asas Aqidah. Dalam bahasa Arab Tauhid bermaksud penyatuan, sedangkan dalam Islam Tauhid bermaksud menegaskan penyatuan dengan Allah Subhanahu wa ta’ala. Tauhid menurut bahasa ialah mengetahui dengan sebenar-benarnya bahawa Allah itu adalah Maha Esa. Menurut istilah, Tauhid ialah satu ilmu yang membentangkan tentang adanya Allah dengan sifat-Nya yang wajib, mustahil dan jaiz (harus), dan membuktikan kerasulan para rasul-Nya serta membahas hujah terhadap keimanan yang berhubung dengan perkara sam’iyat iaitu perkara yang diambil dari Al-Quran dan Hadis dengan yakin. 

Allah berfirman maksudnya : “Dan apakah mereka tidak memperhatikan kerajaan langit dan bumi dan segala sesuatu yang diciptakan Allah dan kemungkinan telah dekat-nya kebinasaan mereka? Maka kepada berita manakah lagi mereka akan beriman selain daripada Al-Quran itu?” [al-A’raf : 185] 

Ilmu Tauhid merupakan asal ilmu Islam. Sekiranya ilmu ini difahami maka akan tergolong di dalam ahli agama yang teguh mengambil manfaat dengan akal. 

AQIDAH
Aqidah merupakan sesuatu yang sangat berharga dalam ajaran Islam. Hal ini kerana ia merupakan ajaran yang berasas. Persoalan akidah tidak boleh diperkecilkan. Sembahyang yang dibangunkan dan amal-amal yang dilakukan tidak akan bermakna sekiranya permasalahan aqidah ini tidak diselesaikan. Masalah aqidah perlu diselesaikan supaya kita mempunyai pegangan dan keyakinan yang betul serta tepat akan mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa ta’ala.. 
Pegangan serta keyakinan yang sebenar ialah pegangan kepada aqidah ahli sunnah wal jamaah. 

Rasulullah Sallallahu ‘alaih wa sallam. bersabda yang membawa pengertian : Umat ini akan berpecah kepada 73 puak, 73 puak akan masuk neraka dan hanya 1 puak sahaja yang akan masuk syurga. Dan diriwayatkan para sahabat telah bertanya puak yang manakah yang terselamat, Rasulullah menjawab itulah puak ahli sunnah wal jamaah. 

Keyakinan Yang Menjadi Aqidah AhliSunnahWalJamaah
Keyakinan ahli sunnah wal jamaah adalah tentang zat Allah Subhanahu wa ta’ala. Allah Subhanahu wa ta’ala. adalah maha berfirman, pemberi janji dan ancaman. Allah Subhanahu wa ta’ala. berfirman di dalam kitab-kitabNya, al-Quran, Taurat, Injil, Zabur yang telah diturunkan kepada rasul-rasul AS. firman Allah itu adalah sifat zatNya, bukan suatu makhluk yang dijadikan. Setiap inci al-Quran itu akan terpelihara dan terjaga sehinggakehariakhirat. 

sesiapabolehmengubah, menukar ganti, menokok tambah dan sebagainya. Ahli sunnah wal jamaah percaya bahawa hari qiamat pasti tiba dan Allah akan menghidupkan semua yang telah mati. Kita juga percaya bahawa Allah telah menyediakan syurga untuk orang mukmin yang sejati. 

Kaitan AntaraAqidahdanAmal

Apa yang dilakukan diatas muka bumi ini mestilah merupakan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta’ala. 

Allah berfirman maksudnya: Hanya kepada engkau kami menyembah dan hanya kepada engkau kami memohon pertolongan. Surah Al-fatihah ayat 5 

Penyembahan kepada Allah adalah setiap saat dan ketika. 
Allah berfirman didalam surah al-Imranayat 191maksudnya: 
“(Iaitu) orang-orang Yang menyebut dan mengingati Allah semasa mereka berdiri dan duduk dan semasa mereka berbaring mengiring, dan mereka pula memikirkan tentang kejadian langit dan bumi (sambil berkata): "Wahai Tuhan kami! tidaklahEngkaumenjadikanbenda-bendainiDengansia-sia, Mahasuciengkau, makapeliharalah Kami dariazabneraka. ”

Setiap perkara yang dilakukan adalah ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta’ala.. Setiap yang dilakukan itu merupakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta’ala. Natijahnya adalah pahala untuk diri sendiri. 

Islam merupakan agama wahyu yang tidak terpisah dengan antara yang Maha Pencipta dengan makhluk. 

Didalam al-Quran, iman dan perbuatan Allah selalu mengait-gaitkannya. Firman Allah yang bermaksud :

“Dan berilah khabar gembira kepada orang-orang Yang beriman dan beramal soleh, Sesungguhnya mereka beroleh syurga Yang mengalir di bawahnya beberapa sungai; tiap-tiap kali mereka diberikan satu pemberian dari sejenis buah-buahan syurga itu, mereka berkata: "Inilah Yang telah diberikan kepada Kami dahulu"; dan mereka diberikan rezeki itu Yang sama rupanya (tetapi berlainan hakikatnya), dan disediakan untuk mereka Dalam syurga itu pasangan-pasangan, isteri-isteri Yang sentiasa bersih suci, sedang mereka pula kekal di dalamnya selama-lamanya. ” Al-Baqarah: 25 

Allah Subhanahu wa ta’ala. tidak pisah-pisahkan antara orang yang beriman dengan beramal soleh. Iman berkait rapat dengan amal solehatauamalkebaikan. 

AGAMA DAN KEPENTINGANNYA

Apakah Agama (ad-Din)
Ialah jalan dan manhaj (makna-makna lain). Allah berfirman maksudnya : Dia lah Yang telah mengutus RasulNya (Muhammad) Dengan membawa petunjuk dan ugama Yang benar (ugama Islam), untuk dimenangkan dan ditinggikanNya atas Segala ugama Yang lain, Walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. At-Taubah :33 

Keperluaan Agama UntukManusia
Seseorang yang berakal pasti didahului oleh sesuatu pendapat atau aqidah yang menentukan matlamat dan memberi gambaran tentang langkah-langkah untuk melakukan. 
Allah menjadikan aqidah atau pendapat sebagai ketentuan bagi menentukan perjalanan dan usaha manusia. Agama ini jalan dan manhajnya adalah sangat perlu bagi manusia dan manusia tidak boleh melepaskan diri daripadanya. 

Agama Yang Lurus (al-Din dan al-Qaiyim)
Agama, jalan dan manhaj yang sesuai dapat menyempurnakan segala keperluan manusia perlu mempunyai beberapa syarat :
1. HendaklahPenciptadanPemilik agama ini bersifat Maha Mengetahui hikmat kejadian di atas muka bumi. 

2. Penciptadanpemilik agama hendaklah mengetahui segala yang kecil dan besar yang berkaitan dengan seluruh aspek kehidupan manusia. 

3. Agama (ad-Din) merupakan agama yang tetap yang dapat menyelesaikan tingkah laku manusia. 

4. PemilikhendaklahMahaMengetahui dengan gerakan jiwa manusia yang menggerak dan mendorong kehidupan. 

5. Agama hendaklah mempunyai insentif yang boleh menyebabkan manusia melaksanakan ajaran dan takut mencanggahinya kerana tidak ada makna bagi agama yang tidak dilaksanakan. 

LemahnyaManusia Dari Mencipta Agama Yang Lurus

Manusia tidak berupaya mencipta agama untuk diri sendiri kerana :
1. Tidak ada sesiapa pun yang dapat mengetahui matlamat umum kenapa manusia dijadikan dan matlamat umum kejadian generasi manusia yang silih ganti kecuali pencipta manusia itu sendiri. 

2. Ilmu manusia sendiri adalah tidak sempurna. 

3. Manusia tidak mengetahuifitrahmerekasendiri. 

Agama Dan Fitrah

Mana-mana jua pencipta tidak akan membuat ciptaannya kecuali sesudah ia menentukan hikmat, tugas setiap bahagian dan cara operasi. Allah berfirman didalam surah An-Nahl ayat 60 maksudnya “bagi mereka Yang tidak beriman kepada hari akhirat itu, sifat Yang buruk, dan bagi Allah jualah sifat Yang tertinggi; dan Dia lah jua Yang Maha Kuasa, lagiMahaBijaksana. ”

Allah tidak menciptakan seseorang manusia kecuali untuk sesuatu tujuan yang telah ditetapkan olehnya mengikut manhaj perjalanan yang telah direncanakan. Keadaan manusia tidak akan stabil selagi mereka tidak berjalan mengikut hukum-hukum dan petunjuk-petunjuk agama kerana ia adalah agama yang diciptakan khas untuk manusia oleh penciptanya dan juga agama fitrah. Allah berfirman didalam surah Ar-Rum ayat 30 bermaksud “ (setelah jelas kesesatan syirik itu) maka hadapkanlah dirimu (engkau dan pengikut-pengikutmu, Wahai Muhammad) ke arah ugama Yang jauh dari kesesatan; (turutlah terus) ugama Allah, Iaitu ugama Yang Allah menciptakan manusia (dengan keadaan bersedia dari semulajadinya) untuk menerimanya; tidaklah patut ada sebarang perubahan pada ciptaan Allah itu; itulah ugama Yang betul lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. 

Islam Adalah Agama Fitrah

Agama islam adalah agama fitrah yang mengandungi matlamat umum di dalam dunia ini iaitu matlamat manusia menjadi khalifah. Firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 30 yang bermaksud “dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada Malaikat; "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi". mereka bertanya (tentang hikmat ketetapan Tuhan itu Dengan berkata): "Adakah Engkau (Ya Tuhan kami) hendak menjadikan di bumi itu orang Yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah (berbunuh-bunuhan), padahal Kami sentiasa bertasbih Dengan memujiMu dan mensucikanMu?". Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui akan apa Yang kamu tidak mengetahuinya". 

Agama yang benar ialah :
1. Agama yang menjelaskan kedudukan hakikat manusia dan menghubungkan antara bahagian hidupdengan matlamat umum kehidupan manusia. 

2. Agama yang syumul yang datang yang datang dari tuhan yang mengetahui apa jua aspek kehidupan manusia. 

3. Agama hendaklah sentiasa tetap dan memperbetulkan fitrah manusia. 

4. Agama hendaklah datang daripada tuhan yang amat mengetahui hakikat pembentukan manusia dan rahsia jiwa. 

5. Agama hendaklah mempunyai kekuatan yang dapat menegakkannya di dalam realiti kehidupan. 


Ustaz Abd Aziz bin Harjin
Pensyarah Tamadun Islam
Universiti Teknologi MARA Perlis
013-400-6206, 011-1070-4212
http://abdazizharjin.blogspot.com